Årsmöte Aspeboda Intresseförening

Kallelse till årsmöte den 16 april kl 18:30 i Aspebodagården. Katarina Mowitz, förbundsdirektör på Räddningstjänsten DalaMitt kommer och pratar kring Beredskap i hemmet och Civil beredskap.

Varnt välkomna!

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för möte
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Föredragning av årsberättelsen
 5. Föredragning av revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande och styrelseledamöter
 9. Val av revisorer och ersättare
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Övriga frågor som skjutits till ärsmötet
 13. Årsmötet avslutas