Stadgar

Antagna vid konstituerande möte 2013-02-20

Reviderade ang. valordning vid årsmöte 2014-03-18 och 2014-04-15

Revidering ang. medlemsavgifter vid årsmöte 2016-03-08 och 2016-05-12

Stadgar för Aspeboda Intresseförening

§ 1 Ändamål

Intresseföreningen har till ändamål att ta tillvara och utveckla Aspebodas förutsättningar för att ge invånarna bra förutsättningar för att bo, arbeta och ha meningsfull fritid. Intresseföreningen skall fungera som ett forum för samverkan mellan näringsliv, föreningar, olika intressegrupper, skola och boende i Aspeboda. Intresseföreningen skall företräda Aspebodas samlade intressen i förhållande till kommunala organ, myndigheter och andra centrala instanser. Intresseföreningen verkar inom Aspeboda församling. Intresseföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Medlemskap

Som medlemmar i föreningen kan ingå enskild person, företag och föreningar. Förenings medlemskap innebär att föreningens medlemmar betraktas som medlemmar i Intresseföreningen. Rösträtten utövas då av befullmäktigad företrädare för medlemsförening. Medlemmar i föreningen betalar en årsavgift. Avgiften bestäms vid årsmötet vartannat år. Medlem äger förslags-, yttrande- och rösträtt i föreningen. Röstberättigade är alla mantalsskrivna i Aspeboda över 15 år. Föreningar utövar vid omröstningar rösträtt i proportion till föregående verksamhetsårs medlemsantal enligt följande:

 • Enskild medlem 1 röst
 • Företag 1 röst
 • 5-25 medlemmar 5 röster
 • 25-100 medlemmar 10 röster
 • 100 och däröver 15 röster

Medlemsavgift är 100:- /år för alla ovanstående medlemskategorier (2016-03-18)

§3 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra ledamöter samt minst två ersättare. Ordförande väljs på årsmöte för period på två år. Styrelseledamöterna väljs för period på 2 år. Minst 2 ledamöter väljs växelvis varje år Minst 1 ersättare väljs växelvis varje år Styrelsen utser övriga funktionärer inom sig. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter närvarar.

Revisorer

Efter ett år omväljs en revisor på 2 år och efter 2 år väljs en revisor på 2 år. Därefter växelvis vartannat år väljs en resp. en revisor

§ 4 Räkenskaper

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna skall vara avslutade och reviderade senast 1 mars påföljande år.

§ 5 Årsmöte och allmänna möten

Årsmöte skall hållas senast under mars månad varje år. Kallelse sker på anslagstavlor i Aspeboda senast två veckor före mötet. Kallelse till extra stämma kan ske med en veckas framförhållning. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet, dock med undantag av frågor som enligt stadgarna kräver kvalificerad majoritet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande o sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts i laga ordning
 3. Val av två justerare
 4. Föredragning av årsberättelser
 5. Föredragning av revisorernas berättelser
 6. Fastställande av resultat och balansräkningar.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande och styrelseledamöter
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Övriga ärende som hänskjutits till årsmötet

§ 6 Ändring av stadgar

För ändring av stadgar erfordras beslut på två följande allmänna möten där kallelse skett enligt årsmötesprinciper med minst en månad mellan mötena. För giltighet krävs 2/3 majoritet vid båda mötena.

§ 7 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut vid två följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie. För giltighet krävs 2/3 majoritet vid båda mötena. Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet om disposition av befintliga medel.